חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ה – שטיפת הפה

מי שחושש מריח רע שנודף מפיו – רשאי לשוטפו ואף לצחצח את שיניו עם משחת שיניים, מפני שאינו מתכוון לשתות אלא רק לרחוץ את פיו ולנקותו, וישתדל מאוד שלא לבלוע טיפות מים.

בתשעה באב, שהוא צום חמור יותר ואף רחיצה אסורה בו, יש להחמיר יותר. לפיכך, מי שהדבר אינו נחוץ לו מאוד, לא ישטוף את פיו, ורק מי שיצטער מאוד אם לא ישטוף את פיו, יכול אף בתשעה באב לשטוף את פיו ולצחצח את שיניו בלא משחה. אבל ביום הכיפורים, שחיוב הצום מהתורה, אין להקל בזה.[6]


[6]. אמנם כתב בשו"ע תקסז, ג, שלא לשטוף את הפה בתענית, אבל מבואר בהרבה אחרונים ובמ"ב תקסז, יא, שבמקום צער מותר. ואפילו בתשעה באב מותר כשיש צער גדול. כיום אנחנו מפונקים יותר, ורוב האנשים מצטערים אם לא ישטפו את הפה, ומותר למצטערים (עי' להלן ח, יח, 15). לעניין שימוש במשחת שיניים, עי' ברכות יד, א: "השרוי בתענית – טועם ואין בכך כלום". לדעת רוב הראשונים מדובר בטעימה בלא בליעה, כדי לדעת אם התבשיל מתובל כראוי, אבל בליעה אסורה. עוד נחלקו על איזו תענית מדובר, לרא"ש מדובר בכל תענית ציבור (זולת תשעה באב), וכן נפסק בשו"ע תקסז, א. אולם לתוס' מדובר בתענית יחיד ולא בתענית ציבור, וכתב רמ"א שהמנהג להחמיר שלא לטעום בתענית. אולם לצורך סעודת מצווה כתב במ"ב תקסז, ו, שאפשר להקל. קל וחומר שהמצטער אם לא יצחצח את שיניו במשחה יכול להקל. ואולי אף רמ"א יודה שמותר גם בלא צער להשתמש במשחת שיניים, מפני שאין כוונתו לטעום אלא רק לנקות את הפה.

דין תשעה באב חמור יותר, מפני שגם רחצה אסורה בו, ובכללה רחיצת הפה. אלא שלמצטער מאוד רחצה מותרת, אבל בלא משחה, משום שגם הרא"ש שמיקל בטעימה בתענית ציבור, אוסר בתשעה באב. וכשיש צורך גדול להשתמש במשחה כדי להסיר את הריח הרע, מותר להשתמש במשחת שיניים בתשעה באב, כי אין כוונתו לטעום. יום הכיפורים, שאיסורו מהתורה, יותר חמור, ולכן גם חצי שיעור אסור בו מהתורה (ראו פנה"ל ימים נוראים ט, 2).

תפריט