חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ז – יד שמאל

מניחים את התפילין על יד שמאל, שנאמר (שמות יג, טז): "וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה", ולמדו חכמים מזה שהתורה כתבה 'יָדְכָה' בתוספת 'ה', שכוונתה להורות שצריך להניח את התפילין על היד הכהה שהיא היד החלשה. ועוד נאמר לגבי התפילין 'וקשרתם' וכן נאמר 'וכתבתם' (דברים ו, ח-ט; יא, יח; יא, כ), והקישום חכמים זה לזה, שבאותה היד שכותבים צריכים גם לקשור את התפילין, וכיוון שרגילים לכתוב ביד ימין צריכים גם לקשור את התפילין באמצעות היד הימנית, וממילא יוצא שמניחים את התפילין על יד שמאל (מנחות לז, א). דין זה מעכב, ואם שינה והניח את התפילין על יד ימין, לא יצא ידי חובתו (מ"ב כז, א).

כל זה אמור לגבי רוב האנשים, שהם ימניים, אולם מי שכותב ועושה את כל מלאכתו ביד שמאל, דינו הפוך, והוא צריך להניח את התפילין על יד ימינו שהיא ידו החלשה. כי התורה לא אמרה להניח דווקא על יד שמאל, אלא אמרה להניח על היד הכהה, וכיוון שאצל איטר – היד החלשה היא הימנית, ממילא ברור שיניח עליה את התפילין. ואין הבדל אם הוא שמאלי מטבעו או שהרגיל עצמו להיות שמאלי, בכל אופן עליו להניח על יד ימין.[5]

נחלקו הפוסקים בדינו של מי שרגיל לכתוב ביד אחת ואת שאר מלאכתו הוא עושה בידו האחרת, האם הכתיבה העיקר או עשיית רוב המלאכות וחוזקה של היד הם העיקר. בשולחן ערוך (או"ח כז, ו) נפסק שהכתיבה היא הקובעת, ולכן יניח תפילין על היד שאינו כותב בה. ויש סוברים שמניחים תפילין על היד החלשה שאין רגילים לעשות בה את עיקר המלאכות (התרומה, הגר"א). ויש אומרים שבכל מצב שבו חלק מן הפעולות נעשות בימין, יניח תפילין על שמאל, בין אם הוא כותב בימין בין אם הוא עושה מלאכות אחרות בימין (ב"ח, כה"ח כז, לא). למעשה, כיוון שהדין שנוי במחלוקת, וגם יש הבדלים בין איטר לאיטר, ראוי לשאול בזה שאלת חכם.[6]

בטעם המצווה להניח את התפילין על היד החלשה, אפשר לבאר, שהיד החלשה מבטאת את הצדדים הפחות טובים שבפעולות הידיים, ועל כן דווקא עליה נצטווינו להניח את התפילין, כדי לקדשה ולקושרה לאמונה ולאהבת ה'.


[5]. לעיתים שמאלי צריך לשאול תפילין מימני או להיפך, ואזי נוצרת בעיה, מפני שקשר התפילין צריך להיות לצד הלב, והמעברתא שבה עוברת הרצועה צריכה להיות לצד הכתף (שו"ע כז, ב-ג), ואם שמאלי לוקח תפילין של ימני אי אפשר שהמעברתא תהיה למעלה והקשר לצד הלב. וכתב בבאו"ה 'המנהג', עפ"י שבות יעקב וארצות החיים, שהדין החשוב יותר שהקשר יהיה לצד הלב, כי הוא דין הגמרא, ולכן יהפוך את המעברתא שתהיה כלפי מטה, וכך הקשר יהיה כלפי הלב. (ונראה שילפף את הרצועה גם על הצד העליון של התפילין כדי לקשרם היטב ליד). אמנם הח"א הציע להוציא את הרצועה ולהופכה, אבל בבאו"ה מפקפק בזה. ויש להוסיף כי הפיכת הרצועה עלולה לגרום נזק מסוים לרצועות ולמצב הידוק הקשר לתפילין, וגם מסיבה זו נכון לנהוג כדברי הבאו"ה.

[6]. לדעת הגהות הסמ"ק והטור בשם ר' יחיאל, הולכים אחר הכתיבה, שהלימוד העיקרי הוא ו'קשרתם וכתבתם'. ולדעת בעל התרומה מניחים על היד החלשה, שהלימוד העיקרי הוא שצריך להניח על 'ידכה', היינו היד הכהה, וכך דעת הגר"א. בשו"ע או"ח כז, ו, הביא את שתי הדעות, ועפ"י כללי השו"ע, הלכה כי"א בתרא, היינו שהולכים אחר הכתיבה, וכתב הרמ"א שכך נוהגים, וכן הסכימו במ"א ומ"ב. והוסיף לבאר בבאו"ה שבדרך כלל ביד שכותבים גם עושים עוד קצת מלאכות, לכן אפשר להחשיבה כימנית לכל הדעות, ויניחו על השנייה. וכ"כ בילקוט יוסף שכך העיקר, אלא שטוב שאחר התפילה יניח תפילין גם על ידו השנייה לצאת ידי כולם. ודעה שלישית לב"ח וארצה"ח, שתמיד הנטייה להניח על שמאל, היינו שאם הוא כותב ביד ימין או שהיא חזקה יניח על שמאל. וכ"כ הראשל"צ הרב הראשי (תשמג-תשנג) הרב מרדכי אליהו זצ"ל בהסכמתו לספרי פניני הלכה (מהדורה ראשונה ח"א): "ועיין בכף החיים (או"ח כז, לא), וכן בבן איש חי (חיי שרה ז), שלדעת המקובלים יש להניח ביד שמאל כנגד הלב, לפיכך ראוי להורות שאם עושה מלאכה מהמלאכות ביד ימין, עליו להניח תפילין ביד שמאל".

תפריט