יא – דיני הביעור למעשה

כפי שלמדנו, אם נותרו לאדם פירות שביעית בזמן הביעור ולא הצליח לסיימם על ידי אכילתם וחלוקתם, עליו לבערם מביתו על ידי הפקרתם לכל. לכתחילה יוציאם לרחוב ויכריז ברבים, שהפירות הם הפקר וכל הרוצה ליטול מהם יבוא וייטול. ולכל הפחות יכריז זאת בפני שלושה אנשים, ושלא יהיה אחד מהם סמוך על שולחנו. לאחר שהפירות הופקרו כדין, רשאי כל אדם לקחת מהם כאוות נפשו, אפילו הרבה מעבר למזון שלוש סעודות, ובתנאי שינהג בהם כדין קדושת שביעית, שלא יפסידם ולא יסחר בהם. וגם למפקיר הפירות מותר לזכות בהם מחדש.

כאשר בעל הפירות דחוק בממונו ונצרך לפירות, הציעו לו חכמים שיוציא את הפירות לרחוב ויפקיר אותם בפני שלושה מאוהביו, שלא יבואו לזכות בפירות אחר שהם יודעים שהוא רוצה בהם, וכך יוכל לחזור ולזכות בהם. ומי שאין לו אוהבים וחושש שאם יפקיר את הפירות בפני שלושה, יקפצו הם ויזכו בפירות, יכול להוציא את הפירות לרחוב בשעה שאין שם עוברים ושבים, ויכריז בקול שהפירות הפקר, ולפני שיספיקו אנשים לבוא לקחתם, יגביהם ויכניסם בחזרה לביתו (ירושלמי ט, ד).

אדם שלקח הרבה בקבוקי יין מ’אוצר בית דין’, ושילם עבור הטיפול בהם, רשאי לכתחילה להפקיר אותם בפני אוהביו ולזכות בהם מחדש ולהכניסם לביתו, שהואיל והתנדב להשתתף ב’אוצר בית דין’, ראוי שלא יפסיד את מה ששילם עבור הטיפול ביין. [12. בירושלמי ט, ד, שאל ר’ יצחק בר רדיפה את ר’ ירמיה, האם מותר לו להפקיר את הפירות ולזכות בהם מחדש. לא רצה ר’ ירמיה להשיב לו אלא הפנה אותו לגדולים בתורה. ור’ יאשיה השיב, שיכול להפקירם בפני שלושה מאוהביו ולזכות בהם מחדש. ובני קפודקאי בציפורי שאלו מה יעשו אנשים שאין להם שלושה אוהבים, ור’ אימי הציע להם שיפקירום בשוק בשעה שאין שם עוברים ושבים, כמבואר למעלה. ע”כ. וכן כתבו הפוסקים למעשה, שיכול אדם להפקיר באופן זה ולזכות בפירות מחדש. אולם נלענ”ד שכיוון שרצתה התורה שיהיו הכל שווים בפירות שביעית, לכתחילה יש להפקיר את הפירות באופן שכל אחד מהעוברים והשבים ייקח מזון שלוש סעודות, ולא כדי שבעל הפירות יחזור לזכות בהם. ורק כאשר בעל הפירות דחוק התעוררה שאלה, האם מותר לו לחזור ולזכות בהם או שמא יש בכך הערמה. וכיוון שזו שאלה קשה, לא רצה ר’ ירמיה להורות בה. ולמעשה יצאה הוראה שמותר לו לשוב ולזכות בהם כמבואר בירושלמי.

לגבי אדם שאין לו שלושה אוהבים, הפירוש המקובל, שעליו לצעוק שהפירות הפקר, באופן ששלושה אנשים ישמעו אותו אבל לא יספיקו להגיע עד שיזכה שוב בפירות (ריבמ”ץ, תוס’ רי”ד פסחים נא, ב; כפתור ופרח מח). ויש אומרים שאין צורך להכריז שהפירות הפקר, אלא כל שהפקירם באופן שכל העובר שם מבין שיכול לקחתם, אינו צריך להפקירם במפורש בפני שלושה (ר”ש למשנה ט, ח; מהר”י קורקוס. הגר”א ומהר”א פולדא על ירושלמי שביעית ט, ד).

יש אומרים שבמקרה הצורך, כגון בארגזי יין, שקשה לבעל הארגזים לסחוב אותם מביתו לרחוב, יוציאם לחדר המדרגות שאינו נעול, ושם יפקיר בפני שלושה (ריש”א משפטי ארץ לא, 16). ובשעת הדחק, לדעת הגר”א (שביעית ט, ד) אפשר להשאיר את הפירות בבית ולומר לשלושה שהם הפקר.]

כפי שלמדנו, זמן הביעור הוא כאשר אותם הפירות כלים מהשדות. כיום שמעטים מכירים את מצב השדות, סומכים על הזמנים שוועדי הכשרות מפרסמים לגבי כל פרי ופרי. אמנם בפועל, פעמים רבות יש ספק אימתי הפירות יִכלו ויגיע זמן הביעור, והפתרון לכך, להפקיר את הפירות ביום הראשון שבו יתכן שחל הביעור, וכל הנוטלים מהפירות, יכוונו שלא לקנות אותם, וכן יודיעו לשלושה מחבריהם שהפירות שבביתם עדיין הפקר וכל הרוצה רשאי לבוא ולקחת מהם. ורק כשיסתיים זמן הספק, יכוונו לקנות את הפירות. [13. אמרו חכמים (משנה שביעית ט, ב) שהארץ מתחלקת לשלושה אזורים לעניין הביעור: יהודה, עבר הירדן והגליל, וכאשר כלו הפירות האחרונים מהשדות שביהודה, הגיע זמן הביעור של יהודה, למרות שעדיין יש פירות בשדות הגליל (רמב”ם ז, ט). ויש אומרים שגם כל אזור מתחלק לשלושה, ולכל אזור זמן משלו (ר”ש, תוס’ פסחים נב, ב, ‘עד’).

עוד אמרו חכמים, שזמן ביעור התאנים בכל הארץ הוא בחנוכה של שמינית, תמרים בפורים, ענבים ויין בפסח, וזיתים בשבועות, והכוונה שבערב המועדים הללו זמן הביעור (פסחים נג, א; רמב”ם ז, יא). וכ”כ בספרים רבים למעשה, שזמן ביעור היין בפסח. ורבים תמהו, שכן בפועל הענבים כלים מהשדות בשבט. ולכן למעשה יש לקיים את הביעור מחודש שבט, ולא לכוון לקנות את היין עד פסח. וכן הורו רבותינו הרב ישראלי והרב שפירא. ואמנם בחזו”א כו, ה, כתב שבמצב של ספק בזמן הביעור, יחזור ויפקיר את

הפירות בכל יום. אולם דחה את דבריו במנחת שלמה נא, יח. וכ”כ בספר השמיטה ט, יב; שביתת השדה יד, לג. ומ”מ גם מחמת ספקות אלו, וגם מחמת דעת הרמב”ם ודעימיה, נכון להזדרז לסיים את אכילת פירות השביעית עד זמן הביעור.]

תפריט