Search
Close this search box.

פניני הלכה

ד – רחב

בשעה שעמדו ישראל להיכנס לארץ ישראל ולכובשה, שלח יהושע בן נון שני מרגלים ליריחו לבחון את מצב הכנענים. אמרו חכמים שמרגלים אלה מגדולי ישראל היו – כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. הם הגיעו לפונדק של רחב הזונה ביריחו, אך דבר בואם נודע למלך יריחו, ששלח לצוות על רחב להסגירם. אולם בעקבות השמועות על יציאת מצרים, קריעת ים סוף והניצחונות על סיחון ועוג מלכי האמורי, נפל על רחב פחד גדול והחלה להאמין בה' אלוהי ישראל שהוא החזק מכל, ולכן החביאה את המרגלים בעליית הגג ואמרה לשליחי המלך שהם כבר הלכו ויצאו מהעיר. לאחר ששליחי המלך הלכו, עלתה אליהם לגג ואמרה שהיא יודעת כי ישראל יכבשו את הארץ, "כִּי ה' אֱלוֹהֵיכֶם הוּא אֱלוֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת". מתוך כך ביקשה שיישבעו לה בה' שכאשר יכבשו את יריחו יצילו וִיחַיּוּ את כל בני משפחתה. הם קבעו סימן, שבעת שיכבשו את יריחו תקשור רחב חוט צבוע שני (אדום) מחלון ביתה שבקיר החומה שדרכו הבריחה אותם מהעיר, ועל ידו יֵדעו ישראל היכן הוא ביתה ויצילו את כל בני משפחתה הנמצאים עימה בבית (יהושע ב; זבחים קטז, א).

אמרו חכמים שבמשך כל השנים שהיו ישראל לומדים תורה במדבר, זנתה רחב עם שרים ושודדים (זבחים קטז, ב). כפי הנראה היתה לה נפש תְאוות חיים, ולכן ניסתה לטעום ולחוות את הכל. אולם כמה שחיפשה וניסתה, חשה חוסר סיפוק. כאשר ישראל התקרבו לארץ, הבינה שה' אלוהי ישראל הוא השולט בכל והוא מקור החיים, ובכל חיפושיה רצתה תמיד להתקרב אליו. ואף שהכנענים עוד שלטו בארץ, היה לה אומץ לבקש להצטרף לישראל ולהתגייר.

מרחב הזונה למדנו, שגם מי ששקע בתאוות והרבה לחטוא, יכול להאמין בה', לשוב בתשובה ולהתעלות עד אין קץ. לא זו בלבד, אלא ששבחו חכמים את מעלת אמונתה, שהשכילה להבין שה' הוא האלוהים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת, שזו תמצית אמונת הייחוד שמתגלה באמת השמימית ובשמחת החיים שבארץ (עי' דב"ר ב, כח). אמרו חכמים, שלאחר שהתגיירה, נשא אותה יהושע בן נון לאשה, וזכו שמבנותיהם עמדו שמונה כהנים שהיו גם נביאים: נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל ושלוּם, ויש אומרים אף חולדה הנביאה (מגילה יד, ב), ויחזקאל הנביא (פסיקתא דרב כהנא יג). אמרו חכמים (ירושלמי ברכות ב, ח): "בשעה שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא – מחזר בכל העולם כולו ורואה אי זה צדיק באומות העולם, ומביאו ומדבקו לישראל, כגון יתרו ורחב".

תפריט