Search
Close this search box.

פניני הלכה

י – ריח וזיעה

נחלקו האמוראים בדין מאכל כשר שקלט ריח של מאכל אסור, כגון שאפו בתנור אחד עוגה ובשר נבילה שמן, וריח בשר הנבילה נכנס בעוגה, עד שבעת אכילת העוגה חשים בריח הבשר אבל אין מרגישים את טעמו. למעשה נפסק, שלכתחילה יש להקפיד שלא יכנס ריח של איסור למאכלים, אבל בדיעבד הריח אינו אוסר והעוגה כשרה לאכילה.[11]

אבל אם נכנסה זיעה מרובה של מאכל אסור למאכל כשר, כגון שהיו שניהם מתבשלים או נאפים בתנור, ומכסה אחד מכסה לגמרי את שניהם, כיוון שהזיעה שתחת המכסה מרובה מאוד, הזיעה שיוצאת מהמאכל האסור אוסרת את המותר (רמ"א קח, א). וכן אם בישלו מרק טרף, ובמקום לכסות את הסיר במכסה כיסו אותו בקישואים, הקישואים שבלעו זיעה רבה אסורים (רמ"א צג, א).[12]


[11]. נחלקו האמוראים מחלוקת עקרונית: האם "ריחא מילתא", כלומר, האם הריח נחשב כדבר חשוב שאוסר כמו הטעם. לדעת רב אסור, ולדעת לוי מותר (פסחים עו, ב). לר"ח, ר"ת, רז"ה, ראבי"ה וראב"ן – הלכה כרב, שריח אוסר. ולרוב הראשונים, הלכה כלוי שריח אינו אוסר, ומהם: רב האי גאון, בה"ג, רי"ף, רש"י, רמב"ם, רמב"ן, רשב"א, רא"ה ועוד. בין הפוסקים כלוי יש סוברים שרק בדיעבד אם ריח האיסור נקלט במאכל אינו אוסר, אבל לכתחילה צריך להיזהר מכך (בה"ג, רי"ף, ראב"ד ומאירי), ויש סוברים שאף לכתחילה מותר שריח האיסור ייקלט במאכל (רמב"ן, רא"ה, ריטב"א ור"ן).

למעשה נפסק בשו"ע קח, א, שלכתחילה יש להימנע ממצב שריח איסור ייקלט במאכל כשר, ובדיעבד המאכל כשר. ויש דיונים רבים, אימתי יש חשש שריח האיסור ייכנס במאכל המותר, כמבואר בשו"ע ורמ"א שם.

[12]. כתב הרא"ש (שו"ת כלל כ, כו) שאם בישלו חלב ומעליו היתה קדירה של בשר ועלתה זיעה מהחלב לבשר – אסרתו, כי דין זיעת המאכל כדין המאכל עצמו. וביאר תה"ד ב, קג, שזה בתנאי שהזיעה היתה חמה ומרובה כל כך עד שחיממה את הבשר לחום שהיד סולדת בו. וכ"כ שו"ע ורמ"א צב, ח. והב"ח (שו"ת חדשות כד), הוסיף תנאי, שאין לזיעה מקום להתפשט, אבל אם יש לה מקום להתפשט, אין הבשר נאסר. וכ"כ ערוה"ש צב, נה. וכמה אחרונים ביארו שכל האיסור יכול להיות רק במשקים, שזיעתם מרובה, אבל זיעה שעלתה ממאכלים אינה מרובה בכמות כזו שיכולה לחמם כל כך ולאסור (פמ"ג, פת"ש צב, ו). ודעת משכנות יעקב יו"ד לד, שגם אם הזיעה חיממה את המאכל לחום שהיד סולדת בו, אינה אוסרת אותו, הואיל ואין בה טעם, ומה שאסרו מכסה של סיר כי הוא בולע ממשות מהתבשיל. עי' לעיל כה, 15, לגבי אפיית בשר וחלב בתנור, זה אחר זה.

תפריט