חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ד – מחיר הספר וכמה אדם צריך להשקיע במצווה זו?

מחירו של ספר תורה בכתב ספרדי עולה מעל למאה אלף שקלים, וספר תורה בכתב 'בית-יוסף' כמנהג יוצאי אשכנז, כמאה ושלושים אלף שקלים. ההבדל במחירים נובע מכך שהכתב האשכנזי מהוקצע יותר וכתיבתו אורכת זמן רב. בכל אופן מדובר במחיר גבוה מאוד עבור רוב האנשים. ומי שירצה ללמוד לכתוב בעצמו את התורה, יצטרך ללמוד תחילה כתיבת סת"ם ולהתאמן בזה, ואח"כ לכתוב את כל התורה, וכל זה יארך לו זמן רב על חשבון פרנסתו והזמן המוקדש ללימוד תורה. השאלה כמה אדם צריך להשקיע כדי לקיים מצווה זו.

למעשה כתב הרא"ש (הל' ס"ת סי' א), שמצוות עשה על איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב ספר תורה, משמע שמי שאין ידו משגת פטור מן המצווה. אכן בפועל אנו רואים שהרבה צדיקים וחסידים אינם מקיימים מצווה זו, כנראה מפני שאין בכוחם לגייס את הסכום או הזמן הנדרש למצווה. למעשה, מוסכם שאין אדם צריך להוציא עבור מצווה זו הון רב. ואם יוציא למען כתיבת ספר תורה עשירית מכספו, עדיין רוח חכמים נוחה ממנו, אבל אם יוציא למען הכתיבה יותר מעשירית מכספו, אין רוח חכמים נוחה ממנו, שכן לא יישאר לו כסף למצוות אחרות כגון צדקה, תפילין וכיוצא בזה. שכן אמרו חכמים, שאין להוציא עבור כלל המצוות יותר מחמישית מכספו, שמא יפשוט את הרגל ויצטרך לבריות (אג"מ יו"ד א, קסג).

לפי זה רק אדם עשיר, שעלות כתיבת ספר התורה היא פחות מעשירית מכספו הפנוי, מצווה שיכתוב ספר תורה, אבל מי שמחיר הספר יותר מעשירית מכספו הפנוי, פטור מן המצווה. ואף אדם עשיר שרואה שיש בבית הכנסת שלו כבר מספיק ספרי תורה, עדיף שיקיים את מצוות כתיבת ספר תורה בקניית ספרי קודש ובהשתתפות בכתיבת ספר תורה, כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, ואת התרומות הגדולות שלו יפנה לצרכי מצווה חשובים יותר.[1]


[1]. משני צדדים אפשר לקיים את המצווה על ידי השתתפות בכתיבת ספר תורה, אפילו אם בתשלום שלו יכתבו רק מילה אחת: א) לדרישה והש"ך, לדעת הרא"ש (שהובאה בהלכה ב), כיום אין מצווה לכתוב ספר תורה, שכן המצווה נועדה לאפשר לכל יהודי לעסוק בתורה, וכיוון שכיום לומדים בספרים מודפסים, המצווה מתקיימת על ידי קנייתם. אמנם לדעת רבים (ב"י, ב"ח וט"ז), גם לדעת הרא"ש יש מצווה כיום לכתוב ספרי תורה. ובוודאי שכך היא דעת הרמב"ם והסוברים כמותו. ב) כפי שלמדנו בהלכה ג', יש אומרים שגם המשתתף בכתיבת ספר תורה, מקיים את המצווה לפי דעת הרמב"ם ודעימיה, ובצירוף דעת הרא"ש בוודאי אפשר לסמוך על שיטה זו. עוד יש להוסיף, שלשאגת אריה ל"ו, כיוון שאין אנו בקיאים כיום בחסרות ויתירות, כמבואר בקידושין ל, א, אין כיום מצווה לכתוב ספר תורה. ואמנם שאר הפוסקים חלקו עליו, וסוברים שכמו שבכל דבר הולכים על פי הרוב, יש לילך על פי רוב ספרי התורה או כפי המסורת, ובזה מתקיימת המצווה (עי' בערוה"ש יו"ד ער, יג). אולם אפשר לצרף את דעתו לספק. לפיכך, כאשר אין צורך בספר תורה נוסף, מוטב לאדם לקיים את המצווה בהשתתפות במימון כתיבת ספר תורה, ובקניית ספריה תורנית לביתו. ואם הוא עשיר, יתרום למטרות חשובות יותר.

תפריט