חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ו – שהחיינו בשלושת השבועות

היו מגדולי הראשונים שלא אכלו פרי חדש ולא קנו בגד חדש בשלושת השבועות, כדי שלא לברך עליהם 'שהחיינו', שאמרו, איך נברך "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" בזמן של פורענות (ספר חסידים תת"מ). ואמנם היו מגדולי הפוסקים שסברו שאין צריך להיזהר בזה (ט"ז, גר"א), אולם במשך הדורות נתפשט המנהג להחמיר שלא לברך 'שהחיינו' בימי בין המצרים. לפיכך נמנעים מאכילת פרי חדש שצריך לברך עליו 'שהחיינו', ואין קונים בגד חדש שמברכים עליו 'שהחיינו'.

אבל דברים שאין מברכים עליהם 'שהחיינו', מותר לקנות עד סוף חודש תמוז. לדוגמה, מותר לקנות גרביים או גופיות, שהואיל ואינם חשובים, אין מברכים עליהם 'שהחיינו' (שו"ע ורמ"א או"ח רכג, ו; פנה"ל ברכות יז, ד). וכן מותר לבני זוג לקנות רהיט, שהואיל והם שותפים בו, ברכתו 'הטוב והמטיב'. אבל יחיד צריך להימנע מקניית רהיט, מפני שברכתו 'שהחיינו' (שו"ע רכג, ה; פנה"ל ברכות יז, ג).

מותר לקנות בגד חשוב שצריך תיקון, כדי ללובשו לאחר תשעה באב, שהואיל ובעת הקנייה אי אפשר ללובשו, ממילא אין מברכים עליו בשעת הקנייה 'שהחיינו' (מ"ב רכג, יז). ולנוהגים לברך 'שהחיינו' בעת לבישת הבגד (כפי המנהג הרווח), גם בגד שאינו צריך תיקון מותר לקנות בשלושת השבועות עד סוף חודש תמוז, ובתנאי שילבשוהו אחר תשעה באב ואז יברכו עליו 'שהחיינו'. ומשנכנס אב ממעטים במשא ומתן, וממילא אף כשאין מברכים על הקנייה 'שהחיינו', יש להימנע ממנה (ועי' בהלכה טו).

מי שהזדמנה לידו מצווה שמברכים עליה 'שהחיינו', כגון ברית-מילה או פדיון-בן, יברך 'שהחיינו', מפני שלא הוא קבע את מועד הברכה אלא מן השמים זימנו לידו מצווה שמברכים עליה 'שהחיינו' בימי בין המצרים (שו"ע תקנא, יז).

וכן הרואה את חברו החביב אחר שעברו שלושים יום שלא ראהו ושמח לקראתו, יברך 'שהחיינו', שאם לא יברך – יפסיד את הברכה. וכן הורים שנולדה להם בת, כאשר יראו אותה בפעם הראשונה יברכו 'שהחיינו', שאם לא יברכו – יפסידו את הברכה (עפ"י שו"ע רכה, א, מ"ב רכג, ב; פנה"ל ברכות יז, יג).

בשבתות שבימי בין המצרים, לדעת רבים מותר לברך 'שהחיינו'. ואף שיש מחמירים (עפ"י האר"י), העיקר כדעת המקילים, שאפשר לברך 'שהחיינו' על פרי חדש אפילו בשבת חזון. לפיכך, מי שנזדמן לידו פרי חדש בימות החול, ידחה את אכילתו לשבת ויברך עליו 'שהחיינו'. ואם אין לו אפשרות לדחות את אכילתו, כגון שאין לו מקרר ויש חשש שהפרי ירקב עד שבת, יאכל אותו מיד ויברך 'שהחיינו' (רמ"א תקנא, יז; מ"ב צח).

על בגד חדש, בשבתות שעד סוף חודש תמוז, אפשר לברך 'שהחיינו'. אבל בשבת שבתשעת הימים, יש להחמיר שלא ללבוש בגד חדש, מפני שנהגו להימנע מבגדים משמחים בשבת חזון, ואפשר לדחות את לבישתו לאחר תשעת הימים (עי' רמ"א תקנא, א; מ"ב ט; מה).

תפריט