חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

יב – דיני איסור אכילת בשר ושתיית יין

בכלל איסור אכילת בשר בתשעת הימים כלולים כל סוגי הבשר, בשר בהמה ובשר עוף, בשר טרי ובשר שהוקפא ונמלח. אבל דגים מותרים.

נוהגים להחמיר גם בתבשיל שנתבשל בו בשר. לדוגמה, אם בישלו תפוחי אדמה עם בשר, גם את תפוחי האדמה לבדם אין לאכול בתשעת הימים, מפני שמורגש בהם טעם בשר (מ"ב תקנא, סג; כה"ח קמב).

בכלל איסור יין גם מיץ ענבים, אבל משקאות חריפים כוויסקי או בירה – מותרים.

מותר להטעים תבשילים בחומץ יין. מותר לאכול בתשעת הימים מיני מאפה שעירבו בעיסתם יין, כי אין טעם היין ניכר בהם, אבל לכתחילה אין לערב יין בעיסה בתשעת הימים.[9]

חולה, ואפילו חולה מעט, שאכילת בשר או שתיית יין מועילה לו, רשאי לאוכלם (מ"ב תקנא, סא). וכן מותר ליולדת תוך שלושים יום מלידתה, לאכול בשר כדי להתחזק. וכן מותר למינקת שצריכה לכך, לאכול בשר כדי להרבות את חלבה.

במוצאי שבת חזון מותר למבדיל לשתות מהיין שהבדיל עליו. ואפשר לשתות את כל היין שבכוס. ועדיף להבדיל על מיץ ענבים שאינו משמח.[10]


[9]. לגבי קוניאק העשוי מיין ועוד חומרים, יש מקילים ויש אוסרים. ועי' שע"ת תקנא, יט, פס"ת תקנא, מו.נחלקו הפוסקים אם מותר לאכול בתשעת הימים בשר שנשאר משבת חזון או מלפני ראש חודש (עי' כה"ח תקנא, קמג). ונראה שכיום, שאפשר להקפיא את הבשר הנותר ואין בזה חשש 'בל תשחית', אין לאכול בשר שנותר מסעודות שבת. לגבי מלווה מלכה יש יותר מקום להקל, ובלבד שלא יכין לשבת יותר מהרגלו (עי' כה"ח שם קמד). ויש מחמירים גם בזה (ועי' פס"ת תקנא, לח).

לדעת מ"א וח"א, מותר לכתחילה להאכיל קטנים שלא הגיעו לחינוך בשר ויין. ובמ"ב תקנא, ע, כתב עפ"י א"ר, דגמ"ר ודה"ח, שמותר רק להשקותם יין בהבדלה ולהאכילם בשר כשהם חלשים.

[10]. בשו"ע תקנא, י, התיר לגדול לשתות את יין ההבדלה, ורבים מיוצאי אשכנז נוהגים שאם יש שם קטן שהגיע לגיל חינוך לברכות הנהנין ועדיין לא הגיע להבנת האבל על ירושלים (בין שש לתשע), שיכוון המבדיל בברכת 'הגפן' עבור הילד, והילד ישתה את היין. אבל כשאין שם ילד בגיל זה, ישתה המבדיל את היין (רמ"א ומ"ב ע). גיל חינוך לברכות הוא בערך בגיל שש. לגבי גיל חינוך לאבלות על בית המקדש, ביאר בא"א בוטשאטש שהוא כשהילד מבין את משמעות החורבן, ומבין שאין אוכלים בשר מפני שהתבטלו הקרבנות. לדעת רבים הוא מגיל תשע או עשר, ויש אומרים מגיל שלוש עשרה. אמנם בדרכי משה ט' כתב בשם מהרי"ל, שגדול יכול לשתות לכתחילה את יין ההבדלה, כל שכן מסעודת מצווה. ועוד ראשונים ואחרונים מאשכנז נהגו כך. ובני אשכנז שרוצים לנהוג כמנהגם רשאים, ולכן סתמתי למעלה כמנהג רוב ישראל.

תפריט