חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ט – צום ביום החתונה

מנהג יוצאי אשכנז ומקצת מיוצאי ספרד, שהחתן והכלה צמים ביום חתונתם, כדי שיכנסו לחתונתם מתוך כובד ראש והרגשת אחריות, ולא מתוך אכילה, שתייה ושכרות.

מעבר לכך, זה היום האחרון של תקופת הרווקות, תקופת החיפוש והתהייה, ומיום זה ואילך אפשר לפתוח דף חדש ונקי. ביום שהחתן והכלה עומדים תחת חופתם מבטם מקיף את כל חייהם, העבר והעתיד, והם מלאים תקוות לעתיד. ולכן יום זה מוצלח במיוחד לחזרה בתשובה שלימה, להחליט שמעתה ואילך יהיו אנשים טובים וישרים ככל יכולתם, יאהבו וישמחו זה את זה, יקימו ביחד משפחה למופת, יחנכו את ילדיהם לתורה ומצוות, יכבדו את הוריהם, יתנו צדקה, יקבעו עיתים לתורה, יקיימו שבתות וחגים וכו'. זוהי תשובה עמוקה כל כך, שאפילו ביום הכיפורים, עם כל התפילות והכוונות, לא מצליחים להגיע למדרגתה. ולכן ביום החתונה נמחלים לאדם כל עוונותיו (ירושלמי בכורים ג, ג). כדי שהתשובה תהיה שלימה נהגו החתנים והכלות באשכנז להתענות.

לגבי מנהג ספרדים, יש נוהגים להתענות ויש נוהגים שרק החתן מתענה, ורבים נוהגים שלא להתענות כלל, וראוי לכל אדם לנהוג כמנהג אבותיו, ובלבד שיקפיד להיכנס לחופה בכובד ראש מתוך מחשבות של תשובה.

לנוהגים להתענות, כאשר החתונה מתקיימת בלילה, כיוון שהשלימו את התענית בצאת הכוכבים, מותר לשתות ולטעום מעט לפני החופה. אבל לא ישתו שתייה חריפה ולא ירבו במאכל, כדי שיכנסו לחופה בכובד ראש.

חתן או כלה שהצום עלול לגרום להם כאב ראש או חולשה, כדי שלא יגיעו לחופה תשושים, יקבלו על עצמם להתענות עד חצות היום, ולאחר מכן יאכלו וישתו מעט כפי צרכם.

 

יש ימים שקבעו חכמים שאין להתענות בהם, משום שהם ימים טובים ושמחים לישראל, ובהם לכל המנהגים החתן והכלה אינם מתענים. ואלו הם הימים שאסור לצום בהם: ראשי חודשים, חנוכה, אסרו חג של שלוש רגלים, ט"ו באב וט"ו בשבט, פורים ופורים קטן (היינו י"ד וט"ו באדר ראשון שבשנה מעוברת).[2]


[2]. בר"ח ניסן, לרמ"א תקעג, א, ומ"ב ט, יתענו, שכן מנהג חסידים להתענות בו, ולפמ"ג מי שאינו נוהג לצום תמיד בר"ח ניסן, אל יתענה בו ביום חופתו. ועי' בס' ר"ח יד, יט. וע"ש בהערה לט, שאם החתונה בליל ר"ח, לערוה"ש אה"ע סא, כא, ימשיכו להתענות עד אחר החופה אע"פ שנכנסים לליל ר"ח בתענית, מפני שטעם הצום שלא יהיו בשכרות. ולקצש"ע קמו, א, לעולם תענית חתנים נמשכת עד צאת הכוכבים בלבד, מפני שהיא לכפרה ותשובה. וכן נוהגים, שאם החתן והכלה המתענים חשים צורך בכך, יוכלו לשתות מעט לאחר צאת הכוכבים לפני החופה, ובשעת הצורך אף לטעום מעט.

תפריט