Search
Close this search box.

פניני הלכה

ז – האם צריך לשלם עבור סידור הקידושין?

שאלה: האם בני הזוג צריכים לשלם כסף לרב שמסדר להם את החופה והקידושין? ולמי הזכות לבחור את הרב, לחתן או לכלה?

תשובה: בעבר הרבנים לא קבלו משכורת מלאה מהקהילות שבהן שימשו בקודש, אלא החלק העיקרי של משכורתם נגבה מהקהל עבור עבודות הרבנות, והיו קובעים איזה סכום ישלמו עבור כל חופה, ואיזה סכום עבור פיקוח על כל שחיטה. באותם זמנים היתה הקפדה שרק הרב של הקהילה יערוך את החופות בקהילה, כדי שפרנסתו לא תקופח. ואם בני המשפחה רצו שרב אחר יערוך את חופתם, חובה היתה על אותו רב לגבות מהם את התשלום המקובל ולהעבירו לרב המקומי.

אבל היום, אין צורך לשלם לרב שמסדר את החופה והקידושין, משום שהרבנים מקבלים את משכורותיהם דרך המועצות הדתיות, ואין צורך להשלים את שכרם על ידי תשלום עבור עריכת חופות. יתר על כן, תקנת הרבנות היא, שכל אדם שנרשם לנישואין, משלם אגרה עבור הטיפול בנישואיו, ובכלל זה עבור עריכת החופה והקידושין, ואסור לרב המקומי לגבות כסף עבור עריכת החופה. ורק את ההסעה לחתונה צריכים בני הזוג לממן לרב. אמנם כל זאת בתנאי שעורך החופה הוא הרב המקומי, אבל אם בני המשפחה מבקשים מרב אחר לערוך את החופה, מאחר שהוא אינו הרב המקומי, אין זה מתפקידו, לכן הוא זכאי לגבות מהמשפחה תשלום עבור הזמן שהוא מקדיש עבורם. כדי למנוע אי הבנות, רצוי מאוד שלפני החתונה יסכמו אתו בדיוק כמה הם צריכים לשלם עבור עריכת החופה. ואם הסכום נראה להם גבוה, יוכלו לפנות לרבנות המקומית, שתדאג לסידור החופה והקידושין בלא תשלום, וכן יוכלו לפנות לרב אחר שיערוך את חופתם בסכום שמקובל עליהם.

ככלל, נכון להעדיף את הרב המקומי, משום שחשוב שייווצר קשר קבוע בין הרב לבין בני קהילתו, כדי שיוכלו להיעזר בעצתו בימים טובים וימים קשים, וקשר זה נוצר ומתחזק על ידי השתתפותו בחתונות המשפחתיות. לעומת זאת, כשלוקחים רב שהתפרסם בהופעה חיצונית נאה, כמעט ברור שלא יישמר קשר בינו ובין בני המשפחה. בנוסף לכך, רב נמדד על פי רמתו הרוחנית והמוסרית, ולא תמיד מי שהתפרסם בהופעה חיצונית נאה הוא אכן הרב הראוי ביותר לעריכת החופה. מלבד זאת, מדוע לשלם כסף עבור החופה בנוסף לאגרה שממילא כל אחד משלם, כשאפשר לבקש זאת מהרב המקומי, שישמח לערוך את החופה בחינם. כללו של דבר, ראוי שכל אדם יבחר לעריכת חופתו ברב הקשור ביותר אליו ואל משפחתו. בדרך כלל זה הרב המקומי. אמנם בני הישיבות מכבדים בדרך כלל את ראש הישיבה שלהם בעריכת החופה, משום שהוא הרב שעמו הם קשורים יותר, ועל ידי עריכת החופה הקשר ביניהם עוד יוסיף ויתחזק.

כאשר משפחות החתן והכלה חלוקות לגבי בחירת הרב, זכותו של החתן לקבוע מי יהיה הרב, כי למעשה החתן הוא המקדש, והרב בא לעזור לו ולהדריכו.

תפריט